Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Πρόσκληση έκτακτης συνέλευσης των μετόχων του Άρη!!

Η ΠΑΕ Άρης με ανακοίνωσή της καλεί τους μετόχους σε έκτακτη γενική συνέλευση. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν έχει να κάνει με τη γενική συνέλευση και τις εκλογές της Λέσχης και πρόκειται για μια τυπική διαδικασία βάσει νόμου. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Κατόπιν της από 26.4.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας και τις διατάξεις του ν.2190/1920, καλούνται οι μέτοχοι της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την εικοστή έκτη (26η) Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αλκμήνης αρ. 69 στο Δήμο Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1) Αρχαιρεσίες - Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

2) Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης απαρτίας από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων (όπως προβλέπεται για κάθε ένα από αυτά), το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση την 9η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρίας και στα ευρισκόμενα επί της οδού Αλκμήνης 69 γραφεία της. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της προβλεπόμενης απαρτίας από το Νόμο και το Καταστατικό (επί των ανωτέρω θεμάτων), οι μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην ίδια ως άνω διεύθυνση.

Οι ανωτέρω διατυπώσεις για την συμμετοχή μετόχων στην Γενική Συνέλευση πρέπει να τηρηθούν και για τις τυχόν Επαναληπτικές Συνελεύσεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια: