Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Προχωράει η εκχώρηση του χρέους Ψωμιάδη!!

Ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης έστειλε την Παρασκευή (21/3) στις εφορίες την εγκύκλιο για την παραχώρηση του χρέους Ψωμιάδη από την ΑΕΚ στο Δημόσιο.

Και ποιο το συμπέρασμα από τον εγκύκλιο αυτή; Ο,τι η ΑΕΚ θα πρέπει να πληρώσει το χαρτόσημο του 3% επί του ποσού και επιπλέον 20% υπέρ ΟΓΑ επί του ποσού του χαρτοσήμου για να «καθαρίσει».

Δηλαδή η «Ενωση» θα πληρώσει ποσοστό 3,6%. Τώρα στο ερώτημα από από ποιο ποσό θα κληθεί να πληρώσει η ΑΕΚ το 3,6%; Είναι τα χρέη που θα εκχωρήσει ως ΠΑΕ η «Ενωση» προς το Δημόσιο και υπολογίζεται ότι αγγίζουν τα 25 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των δύο τελευταίων δόσεων για τ. Ετσι η ΑΕΚ θα κληθεί να δώσει το ποσό των 900.000 ευρώ για να «καθαρίσει».

Αμέσως, όμως, γεννάται το ερώτημα ποιος θα κληθεί να δώσει αυτό το ποσό, μιας και στην «Ενωση» δεν υπάρχει ευρώ.

Η εγκύκλιος που στάλθηκε στις εφορίες.

«ΠΟΛ.1083/21.3.2014
Προϋποθέσεις και διαδικασία εκχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο απαιτήσεων υπό εκκαθάριση ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών (Π.Α.Ε.) έναντι τρίτων ληξιπρόθεσμων χρεών κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 288 Α')

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Κούλου
Τηλέφωνο : 210 3613274,3636489
FAX : 210 3635077

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 3642922
FAX : 210 3642251

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ 1083/2014

ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις και διαδικασία εκχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο απαιτήσεων υπό εκκαθάριση ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών (Π.Α.Ε.) έναντι τρίτων ληξιπρόθεσμων χρεών κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 288 Α')»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'288/31-12-2013), με τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με τις Π.Α.Ε.», το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα εκχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο απαιτήσεων υπό εκκαθάριση ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών (Π.Α.Ε.) έναντι τρίτων και καθορίζει τη διαδικασία και τις σχετικές προϋποθέσεις και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Επισημαίνεται ότι με τις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκχώρησης εντός ορισμένου σύντομου χρονικού διαστήματος (30 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση σχετικής απόφασης από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, 30 ημέρες από τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τη σύναψη της σύμβασης εκχώρησης) και για το λόγο αυτό απαιτείται η άμεση αντιμετώπιση των σχετικών υποθέσεων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Α. Προϋποθέσεις:

1. Εκχωρητής: Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4224/2013 εφαρμόζονται μόνο για την εκχώρηση στο Δημόσιο απαιτήσεων από ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (Π.Α.Ε.) που βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης κατ' εφαρμογή ειδικών διατάξεων (όπως του άρθρου 111 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει).Η εκχωρήτρια Π.Α.Ε. πρέπει να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, νια την εξόφληση των οποίων δεν διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή ακίνητα.

2. Εκχωρούμενες απαιτήσεις: Σύμφωνα με το νόμο, το Δημόσιο δύναται να αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων των ανωτέρω Π.Α.Ε. κατά τρίτων, από σύμβαση ή αδικοπραξία, μόνο όταν αυτές έχουν αναγνωριστεί με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Β. Τηρητέα διαδικασία:

Ι.Για τη σύναψη της σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εκχωρήτριας Π.Α.Ε. τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

α. Υποβολή αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται από τον εκκαθαριστή της εκχωρήτριας Π.Α.Ε. στη Δ.Ο.Υ. στην οποία αυτή υπάγεται φορολογικά. Η αίτηση συνοδεύεται κατά νόμο απαραίτητα από:
i. επικυρωμένο αντίγραφο των εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων,
ii. πιστοποιητικό τελεσιδικίας τους και
iii. έκθεση ορκωτών ελεγκτών από την οποία προκύπτει η έλλειψη ακίνητης ή κινητής περιουσίας του υπό ειδική εκκαθάριση νομικού προσώπου για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου.

Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, την αίτηση πρέπει να συνοδεύουν τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η αιτούσα Π.Α.Ε. έχει τεθεί σε εκκαθάριση, η οποία δεν έχει λήξει και ότι ο υπογράφων την αίτηση έχει οριστεί εκκαθαριστής και δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του (τουλάχιστον σχετικό ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., βεβαίωση της εποπτεύουσας Αρχής σχετικά με τις μεταβολές της εταιρείας), εκτός αν τα στοιχεία αυτά έχουν γνωστοποιηθεί και είναι ήδη διαθέσιμα στη Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση που η Δ.Ο.Υ. φορολογίας της Π.Α.Ε. δεν ταυτίζεται με την Υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της (ή τυχόν άλλη Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης αυτών) και η αίτηση υποβληθεί στη δεύτερη, η τελευταία οφείλει να διαβιβάσει στην πρώτη την αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, αφού συμπληρώσει το φάκελο, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.

β. Σχηματισμός φακέλου από τη Δ.Ο.Υ. - Διαβίβαση φακέλου στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων:

Η Δ.Ο.Υ., αμέσως μόλις παραλάβει την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά, εξετάζει το νομότυπο και την πληρότητα αυτών και διαβιβάζει το φάκελο χωρίς καθυστέρηση στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων του Υπουργείου Οικονομικών (Πανεπιστημίου 20, Αθήνα, Τ.Κ. 10672), προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αφού συμπληρώσει το φάκελο με τα απαραίτητα στοιχεία αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΠΑΕ (πίνακα χρεών, τυχόν υπαγωγή αυτών σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, συμφωνία εξυγίανσης κατ' άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα ή πιστωτών- επιχείρησης κατ' άρθρο 44 του ν. 1892/1990 κ.ο.κ.)

γ. Έκδοση απόφασης από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων:

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δύναται να αποδεχτεί την αίτηση της οφειλέτριας Π.Α.Ε. για εκχώρηση των απαιτήσεών της στο Ελληνικό Δημόσιο. Η σχετική απόφαση εκδίδεται κατά νόμο εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κατάθεση της αίτησης, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Β') και διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας της Π.Α.Ε., προκειμένου να συναφθεί η σύμβαση εκχώρησης.

2. Σύναψη σύμβασης εκχώρησης:

Αμέσως μόλις παραλάβει την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η Π.Α.Ε. προσκαλεί τον εκκαθαριστή να υπογράψει τη σύμβαση εκχώρησης.

Επισημαίνεται ότι για τη σύναψη της σύμβασης εκχώρησης ορίζεται στο νόμο σύντομη προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Για το λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση πρόσκληση του εκκαθαριστή και επεξεργασία του κειμένου της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι πριν από την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να ελέγχεται εκ νέου από τη Δ.Ο.Υ. η νομιμοποίηση του υπογράφοντος εκκαθαριστή, ότι δηλαδή δεν έχει μεσολαβήσει αντικατάστασή του ή απαλλαγή από τα καθήκοντά του ή λήξη της εκκαθάρισης.

Για τη σύναψη της σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο υπόδειγμα σύμβασης («Παράρτημα»), το οποίο συμπληρώνεται κάθε φορά σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και τα στοιχεία του φακέλου της αίτησης και υπογράφεται αφενός μεν στο όνομα και για λογαριασμό της Π.Α.Ε. («εκχωρητής») από τον εκκαθαριστή (ή τους εκκαθαριστές) αυτής, αφετέρου δε στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου («εκδοχέας») από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη τηρεί από ένα όμοιο πρωτότυπο της σύμβασης, από ένα επιδίδεται σε κάθε οφειλέτη της εκχωρούμενης απαίτησης (τρίτο), προκειμένου να λάβει χώρα αναγγελία της εκχώρησης, κατά τα αμέσως κατωτέρω αναφερόμενα, και ένα αντίγραφο διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., απαιτείται, λόγω της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης υπόθεσης, συνδρομή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την κατάρτιση της σύμβασης εκχώρησης (π.χ. για την προσαρμογή / διόρθωση όρων του υποδείγματος ή την προσθήκη σε αυτό συμβατικών όρων με σκοπό την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου), ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. απευθύνει σχετικό έγγραφο, ως εξαιρετικά επείγον (με επισήμανση της σχετικής νόμιμης προθεσμίας) στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ., το οποίο κοινοποιεί και στο αρμόδιο Γραφείο Νομικού Συμβούλου (ή Δικαστικό Γραφείο) για την επίσπευση της διαδικασίας, προκειμένου να του παρασχεθούν οδηγίες.

Διευκρινίζεται ότι τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου για τη σύναψη της σύμβασης εκχώρησης (3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επί των τελών χαρτοσήμου), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου (ΦΕΚ 239 Α'/28-7-1931), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπολογίζονται επί της συνολικής αξίας των εκχωρούμενων απαιτήσεων και καταβάλλονται υποχρεωτικά από τον εκχωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ίδιου Κώδικα.

3. Αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη/τους οφειλέτες των εκχωρούμενων απαιτήσεων:

Για να επέλθουν τα αποτελέσματα της εκχώρησης (βλ. κατωτέρω) και να καταστεί το Δημόσιο δικαιούχος των εκχωρούμενων απαιτήσεων, πρέπει πρώτα να λάβει χώρα αναγγελία της εκχώρησης. Όπως προκύπτει από το συνημμένο υπόδειγμα σύμβασης («Παράρτημα»), η υποχρέωση αναγγελίας βαρύνει τον εκδοχέα (Δημόσιο).

Για το λόγο αυτό, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. οφείλει αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης να μεριμνήσει για την χωρίς καθυστέρηση αναγγελία της εκχώρησης, αναθέτοντας σε δικαστικό επιμελητή τη σχετική επίδοση στον οφειλέτη ή τους οφειλέτες της εκχωρηθείσας απαίτησης.

Αμέσως μετά την παραλαβή από τη Δ.Ο.Υ. του αποδεικτικού/των αποδεικτικών επίδοσης, αυτά διαβιβάζονται σε αντίγραφο μαζί με τη σύμβαση εκχώρησης στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Καταχώριση στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων («βεβαίωση»):

Αμέσως μετά την αναγγελία της εκχώρησης, οι εκχωρηθείσες απαιτήσεις καθίστανται δημόσιο έσοδο, για την είσπραξη του οποίου απαιτείται η συγκρότηση νόμιμου τίτλου κατά του τρίτου/τρίτων (οφειλέτη/οφειλετών των απαιτήσεων αυτών) και η καταχώριση των στοιχείων αυτού στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

Στοιχεία απαραίτητα για τη δημιουργία του νόμιμου τίτλου αποτελούν:

i. Ο πίνακας χρεών, όπου αναφέρονται οι τίτλοι είσπραξης των βεβαιωμένων στο όνομα της εκχωρήτριας Π.Α.Ε. οφειλών, για την εξόφληση των οποίων συνήφθη η σύμβαση εκχώρησης,
ii. η αίτηση της Π.Α.Ε., με τα κατά νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά,
iii. η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,
iv. η σύμβαση εκχώρησης,
ν. η αναγγελία της εκχώρησης και το αποδεικτικό επίδοσης της αναγγελίας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι η καταβολή εκ μέρους του τρίτου / τρίτων του οφειλόμενου ποσού βάσει του νέου τίτλου είσπραξης οδηγεί σε πίστωση αυτού με αντίστοιχη ισόποση διαγραφή από την οφειλή της εκχωρήτριας Π.Α.Ε.

Γ. Αποτελέσματα εκχώρησης - Ενέργειες Δημοσίου:

Μετά την αναγγελία της εκχώρησης στον/στους τρίτο/τρίτους οφειλέτη/οφειλέτες των εκχωρούμενων απαιτήσεων, το Δημόσιο, όπως προαναφέρθηκε, καθίσταται δικαιούχος αυτών και υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα σχετικά δικαιώματα της εκχωρήτριας Π.Α.Ε. (π.χ. παρεπόμενα δικαιώματα που ασφαλίζουν τις εκχωρηθείσες απαιτήσεις, όπως τυχόν ενέχυρα, εγγυήσεις κ.ο.κ. βλ. και ΑΚ 458). Επίσης, σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου, το Δημόσιο δύναται να παρίσταται και ως πολιτικώς ενάγον σε κάθε ποινική δίκη, η οποία άρχεται μετά την αναγγελία της εκχώρησης και σχετίζεται με αδίκημα με το οποίο συνδέονται οι εκχωρηθείσες απαιτήσεις, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου.

Όπως ρητά ορίζεται στο νόμο, η εκχώρηση δεν επηρεάζει την προβλεπόμενη από γενικές ή ειδικές διατάξεις ευθύνη της υπό ειδική εκκαθάριση Π.Α.Ε. καθώς και την προσωπική ευθύνη κάθε τρίτου συνυπόχρεου με αυτή έναντι του Δημοσίου για τις σχετικές με την εκχώρηση οφειλές ούτε οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη από κάθε διάταξη ευθύνη τους. Επομένως, τόσο η πρωτοφειλέτιδα Π.Α.Ε. όσο και τα συνυπεύθυνα/συνυπόχρεα με αυτήν πρόσωπα, κατά το μέτρο της αστικής ευθύνης τους σύμφωνα με τις οικείες φορολογικές ή άλλες διατάξεις, εξακολουθούν να είναι οφειλέτες του Δημοσίου, ενώ εξακολουθεί να υφίσταται και η ποινική ευθύνη των διοικούντων την Π.Α.Ε., κατά τις ισχύουσες ποινικές διατάξεις. Σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου, το Ελληνικό Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να λάβει αναγκαστικά μέτρα τόσο σε βάρος της Π.Α.Ε. και των συνυπεύθυνων/συνυπόχρεων με αυτήν προσώπων για την είσπραξη της αρχικής οφειλής όσο και σε βάρος του τρίτου/τρίτων για την είσπραξη της νέας οφειλής.

Λόγω όμως του νόμιμου σκοπού της εκχώρησης (εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της υπό εκκαθάριση Π.Α.Ε.), η είσπραξη από τον τρίτο/τρίτους του συνόλου ή μέρους της νέας οφειλής θα οδηγεί σε αντίστοιχη ισόποση διαγραφή από την οφειλή της εκχωρήτριας Π.Α.Ε. (αρχική οφειλή). Επισημαίνεται όμως ότι, σε περίπτωση που ο τρίτος/οφειλέτης της εκχωρηθείσας απαίτησης έχει ατομικές οφειλές προς το Δημόσιο, τα εισπραττόμενα από αυτόν ποσά πιστώνονται κατά προτεραιότητα σε αυτές, έως την πλήρη εξόφλησή τους, και στη συνέχεια πιστώνεται το τυχόν υπόλοιπο ή άλλο περαιτέρω εισπραττόμενο ποσό στην εκχωρηθείσα απαίτηση, με αντίστοιχη ισόποση διαγραφή από την οφειλή της εκχωρήτριας Π.Α.Ε.

Οι υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται προς ενέργεια η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται για την ακριβή τήρηση της προεκτιθέμενης διαδικασίας και την έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των μέσων είσπραξης (ή άλλων) που παρέχονται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις για τη βελτιστοποίηση του εισπρακτικού αποτελέσματος και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ».

Προσοχή... παγίδα για Παναθηναϊκό!!

«Ντου από Παντού» με το θεωρητικά εύκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα, που, όμως, μπορεί να κρύβει παγίδες για τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για τον αγώνα με τον Απόλλωνα, όμως αυτό δεν πάει να πει κιόλας ότι οι πράσινοι θα έχουν σίγουρα εύκολο έργο. Κρύβει παγίδες το παιχνίδι. Ειδικά αν ο Παναθηναϊκός παίξει όπως με τον ΟΦΗ.
Προβλημάτισαν
Οι πράσινοι, λοιπόν, ήταν στα πάνω τους το τελευταίο διάστημα, αλλά στον ημιτελικό κυπέλλου δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα και προβλημάτισαν. Η εικόνα του στον αγωνιστικό χώρο κόντρα στον ΟΦΗ δεν είχε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα ματς.
Κούραση
Αν συνυπολογίσουμε και την κούραση από το μεσοβδόμαδο παιχνίδι, αλλά και κάποιες απουσίες, τότε ο Απόλλωνας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον γηπεδούχο.
Σκληρό καρύδι
Μην ξεχνάμε ότι ο Απόλλωνας έχει εξελιχθεί σε σκληρό καρύδι, ενώ παλεύει για την σωτηρία του και κάνει σε κάθε ματς υπερπροσπάθεια.
Ισοπαλία ο Απόλλων στον α’
Επίσης, ο Παναθηναϊκός στον α’ γύρο δεν κατάφερε να κερδίσει τον Απόλλωνα. Το ματς είχε έρθει 1-1. Προηγήθηκαν οι πράσινοι, αλλά ισοφαρίστηκαν.
Τα πατήματά του
Ο Παναθηναϊκός, μάλιστα, και μιλώντας πιο γενικά τώρα, παρουσιάζει κι ένα θεματάκι στα χαφ πλέον τον τελευταίο καιρό, αφού ο Μέντες δεν είναι σε καλή κατάσταση από τότε που επέστρεψε από τον τραυματισμό του. Θέλει χρόνο μέχρι να βρει τα πατήματά του.
Από το πρώτο λεπτό
Βάζοντας κάτω, λοιπόν, όλους αυτούς τους λόγους, τότε ο Παναθηναϊκός για να κερδίσει θα πρέπει να κατέβει σοβαρός και συγκεντρωμένος στο γήπεδο από το πρώτο λεπτό. Ο Απόλλωνας από την πλευρά του θα κοιτάξει πάνω απ’ όλα την άμυνά του κι αν του δοθεί κάποια ευκαιρία να κτυπήσει στην αντεπίθεση. Παλεύει, πάντως, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα. Δεν ρίχνει λευκή πετσέτα ποτέ. Για να δούμε, λοιπόν, πώς θα εξελιχθεί αυτός ο αγώνας. Έχει ένα ενδιαφέρον.
Πηγή: sportdog.gr

Τον… σκότωσε στο «κάστρο»

Με τον Σανκαρέ να του δείχνει το δρόμο προς τα δίχτυα, ο Αστέρας Τρίπολης απέδρασε (1-0) από το κάστρο του Παναιτωλικού. Δικαιολογημένα φωνάζουν οι γηπεδούχοι για πέναλτι που δεν τους δόθηκε στο 90’

Τον… σκότωσε στο «κάστρο»
Τον τρόπο να αποδράσει από το «κάστρο» του Αγρινίου βρήκε ο Αστέρας Τρίπολης! Οι Αρκάδες, σε ένα μέτριο παιχνίδι, κατάφεραν να βρουν δίχτυα με τον Σανκαρέ στο 64’ και να πάρουν μεγάλη νίκη 1-0 απέναντι στον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας.

Το ματς πήρε… φωτιά μετά το τέρμα της ομάδας του Βεργέτη, η οποία κέρδισε πέναλτι στο 82’ έπειτα από χέρι του Κούσα αλλά ο Μπαράλες δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ράφαελ και πέταξε την ευκαιρία. Τα δυνατά μαρκαρίσματα και νεύρα μεταξύ των παικτών κυριάρχησαν στο φινάλε, όπου αποβλήθηκε και ο Κοντοές με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ενώ ο Παναιτωλικός έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρεται για πέναλτι το οποίο δεν του δόθηκε στο 90’, όταν ο Μπόγιοβιτς ανατράπηκε από τον Σανκαρέ στην περιοχή.

Δεύτερη ήττα για την ομάδα του Μάκη Χάβου στο «σπίτι» της. Πλησίασε τον Παναθηναϊκό ο Αστέρας Τρίπολης, που έφτασε τους 54 βαθμούς παραμένοντας στην 5η θέση.

To ματς:Απόλυτα ισορροπημένο ήταν το ματς στο ξεκίνημά του. Ο Παναιτωλικός μπορεί να είχε την κατοχή της μπάλας, εκμεταλλευόμενος τον χώρο που του έδινε ο Αστέρας Τρίπολης, όμως οι Αρκάδες ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις και κρατούσαν σε εγρήγορση τους αμυντικούς των γηπεδούχων. Οι γηπεδούχοι αν και συνέχιζαν να δείχνουν πιο δραστήριοι και να έχουν τον έλεγχο του αγώνα, δεν κατάφεραν να γίνουν απειλητικοί με αποτέλεσμα το πρώτο 20λεπτο να κυλήσει χωρίς καμία ευκαιρία στο παιχνίδι.

Με το πέρασμα των λεπτών η ομάδα του Μάκη Χάβου έγινε πιο δραστήρια και με επιθέσεις κυρίως από τα δεξιά κατάφερε να εκμεταλλευτεί τα κενά στην άμυνα του Αστέρα, όμως δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα του Μπαντή. Οι παίκτες του Βεργέτη ανέβασαν τις γραμμές τους στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ισορρόπησαν την κατοχή της μπάλας και κατάφεραν να πάρουν «ανάσες» στα μετόπισθεν. Έτσι, το 0-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Ζαχαριάδη για το πρώτο 45λεπτο στο Αγρίνιο.

Πολύ κακό ήταν το ματς στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου. Οι παίκτες του Αστέρα αν και κράτησαν ψηλά τις γραμμές τους, με την ελπίδα ότι θα γίνουν επιθετικοί, έκαναν πολλά λάθη στη μεσαία γραμμή τα οποία δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι. Ο Παναιτωλικός είχε χάσει την ηρεμία του πρώτου 45λεπτου και αδυνατούσε να δημιουργήσει την παραμικρή ευκαιρία μπροστά από την εστία του Μπαντή. Τελικά, οι Αρκάδες κατάφεραν να σταθούν τυχεροί και άνοιξαν το σκορ με τον Σανκαρέ να εκμεταλλεύεται τη μοναδική αξιόλογη ευκαιρία της ομάδας του στο 64’ και να κάνει το 1-0.

Στη συνέχεια ο Παναιτωλικός προσπάθησε να αντιδράσει ανέβηκε ψηλά και έψαξε το γκολ της ισοφάρισης, όμως ο Μπαντής όσες φορές χρειάστηκε είπε «όχι». Ο Αστέρας έψαχνε με αντεπιθέσεις να «κλειδώσει» τη νίκη και έχασε μοναδική ευκαιρία όταν ο Μπαράλες αστόχησε στο 83’ από την «άσπρη βούλα». Το παιχνίδι έγινε ροντέο στα τελευταία λεπτά, καθώς οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο -λόγω αποβολής του Κοντοέ με δεύτερη κίτρινη- , ενώ οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται δικαιολογημένα για πέναλτι που δεν τους δόθηκε στο 90’. Τελικά το 1-0 δεν άλλαξε και ο Αστέρας έφυγε με μεγάλο «τρίποντο» από το Αγρίνιο.Οι συνθέσεις:Παναιτωλικός (Mάκης Χάβος): Ράφαελ, Κούσας, Καμαρά, Γοδόι, Σφακιανάκης, Μαρτίνεζ, Γκάλο, Μπούντιμιρ (56' Μπόγιοβιτς), Μπακάκης (75' Μύγας), Ανέν (81' Κουτρομάνος), Μπικέι

Στον πάγκο: Στεφανάκος, Καλί, Μελισσάς, Πασάς,

Αστέρας Τρίπολης (Στάικος Βεργέτης) : Μπαντής, Μουνάφο, Μπαράλες (84' Χουάνμα), Τσαμπούρης, Ζησόπουλος, Σανκαρέ, Βάλντο (65' Ναβάρο), Κουρμπέλης, Ντε Μπλάσις (90' Κυριακόπουλος), Κοντοές, Εντό

Στον πάγκο: Ερνάντες, Κάφα, Καράσκο, Γκοϊάν

Διαιτητής: Π. Ζαχαριάδης

Γήπεδο: Δημοτικό Στάδιο Αγρινίου Πηγή: sport-fm.gr

Τούρτα με… Μουρίνιο!!

Ο πιο ανεπιθύμητος άνθρωπος πετάχτηκε απ’ την τούρτα του Βενγκέρ για τα 1000 ματς στην Άρσεναλ! Ο Μουρίνιο έμεινε… άχαστος απ’ τον Γάλλο και με τη φοβερή Τσέλσι του ‘κανε δώρο μισή ντουζίνα γκολ (6-0)

Τούρτα με… Μουρίνιο! (video)
Η κόντρα τους είναι γνωστή. Και ανάμεσα στις ατάκες που την τροφοδότησαν, ο Μουρίνιο έχει αποκαλέσει τον Βενγκέρ «ηδονοβλεψία».

Ε, δυστυχώς για τον Αλσατό σε τέτοιο μετατράπηκε σήμερα, στην επέτειό του για τα 1000 παιχνίδια στον πάγκο της Άρσεναλ. Γιατί το ντέρμπι του Λονδίνου δεν ήταν ντέρμπι. Ήταν… ακατάλληλο για ανηλίκους.

Με τον Ετό, λοιπόν, να προλαβαίνει ν’ ανοίξει το σκορ πριν τραυματιστεί και τον Σίρλε να σοκάρει ακόμα περισσότερο τους «κανονιέρηδες», η Τσέλσι καθάρισε πριν καν το δεκάλεπτο. Κι όταν ο Αζάρ αξιοποίησε πέναλτι (για χέρι που έκανε ο Τσάμπερλεν, αλλά αποβλήθηκε ο Γκιμπς) η Άρσεναλ παρέδωσε πρόωρα πνεύμα. Κι έγινε έρμαιο στις διαθέσεις των «μπλε».

Τόσο πολύ, ώστε ο Όσκαρ να μη δυσκολευτεί καθόλου (με γκολ πριν και μετά το ημίχρονο) να ξεχειλώσει το σκορ. Και ο Σαλάχ να βάλει -όχι το κερασάκι, αλλά το έκτο κεράκι στην πικρή τούρτα (6-0) που κέρασε ο Μουρίνιο τον Βενγκέρ.

Αναγκάζοντας, έτσι, τον Αλσατό στη δεύτερη βαρύτερη ήττα του (μετά το 8-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ). Παρακινώντας τον να βγάλει τα κιάλια πλέον για να δει την Τσέλσι στην κορυφή. Και δημιουργώντας του υποψίες (μετά την έκτη νίκη και τις πέντε ισοπαλίες που έχει απέναντί του) ότι ίσως χρειαστεί… 1000 ακόμα παιχνίδια για να καταφέρει κάποτε να τον νικήσει!
Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής

Σάββατο, 22/3 (17:00)

Τσέλσι-Άρσεναλ 6-0
(5’ Ετό, 7’ Σίρλε, 17’ πεν. Αζάρ, 42’, 66’, Όσκαρ, 71’ Σαλάχ)

Έβερτον-Σουόνσι
Κάρντιφ-Λίβερπουλ
Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ
Νιουκάστλ-Κρίσταλ Πάλας
Νόριτς-Σάντερλαντ
Χαλ-Γουέστ Μπρομ
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19:30)

Κυριακή, 23/3

Τότεναμ-Σαουθάμπτον (15:30)
Άστον Βίλα-Στόουκ (18:00)

Η επόμενη αγωνιστική (32η)

Σάββατο, 29/3 (17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (14:45)
Γουέστ Μπρομ-Κάρντιφ
Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι
Σαουθάμπτον-Νιουκάστλ
Σουόνσι-Νόριτς
Στόουκ-Χαλ
Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή, 30/3

Φούλαμ-Έβερτον (15:30)
Λίβερπουλ-Τότεναμ (18:00)

Δευτέρα, 31/3

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ (22:00) Πηγή: sport-fm.gr

«Δίπλα στον Σαββίδη»

542_600_399
Οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ, με ανακοίνωση τους, στηρίζουν απόλυτα την απόφαση του Ιβάν Σαββίδη και της ΠΑΕ να συγκρουστεί με το σύστημα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Προηγήθηκε σύσκεψη το βράδυ της Παρασκευής (21/03). Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι στηρίζουν πλήρως την ΠΑΕ και τον Ιβάν Σαββίδη στην ευθεία σύγκρουση με τα κέντρα αποφάσεων και τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
Το κείμενο της ανακοίνωσης:
“Εδώ και τουλάχιστον τέσσερεις δεκαετίες το ελληνικό ποδόσφαιρο βουλιάζει, μέρα με τη μέρα, όλο και περισσότερο στο βούρκο της σήψης, της δυσωδίας και της ανυποληψίας. Το «προϊόν» υπάρχει πλέον μόνο στη φαντασία αυτών που το θέλουν πλήρως ελεγχόμενο, κατευθυνόμενο και τσιφλίκι τους, αυτών που θέλουν τις τσέπες και τις κοιλιές τους γεμάτες, την ίδια στιγμή που τα γήπεδα αδειάζουνε μέρα τη μέρα.
Οι λογικές του παρελθόντος, οι χαμηλοί τόνοι, η προσπάθεια να μη δυναμιτίσουμε το κλίμα (sic), όπως και η ενδόμυχη ελπίδα ότι, ίσως, κάποια στιγμή η Πολιτεία θα λάβει μέτρα και θα καθαρίσει την Κόπρο του Αυγεία, θα ξεριζώσει τη μπόχα και τη σαπίλα που έχει ριζώσει βαθιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχουν πέσει στο κενό προ πολλού, καθώς όχι μόνο δεν οδήγησαν πουθενά, αλλά βοήθησαν -ή τουλάχιστον δεν εμπόδισαν ούτε στο ελάχιστο- την κατρακύλα.
Η Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, έστω και αργά, αντιλήφθηκε πως η μόνη λύση για να διεκδικήσει τα αυτονόητα σε αυτό το δύσμοιρο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η μετωπική σύγκρουση και κόντρα με όλα αυτά τα μιάσματα που λυμαίνονται το χώρο του ποδοσφαίρου, δρώντας ως συμμορία. Τα μέλη αυτής της συμμορίας, που σε οποιαδήποτε σοβαρή χώρα του κόσμου θα ήταν απλά μέλη θεάτρου Σκιών -και μάλιστα κομπάρσοι-, μετά την ανακοίνωση της ΠΑΕ έχουν και ονοματεπώνυμο.
Πρέπει να γνωρίζουν άπαντες στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, πως η κίνηση αυτή του μεγαλομετόχου μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους και συστρατευμένους δίπλα του στον πόλεμο αυτό.
Καλούμε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ, οργανωμένο και μη, όπως έχει πράξει εκατοντάδες φορές στο παρελθόν, να είναι έτοιμος για πλήρη και ολομέτωπο πόλεμο, ιδιαίτερα τώρα, που οι προκλήσεις εναντίον του αγαπημένου μας Συλλόγου δεν θα έχουν προηγούμενο.
Διαφορές υπήρξαν και θα υπάρξουν, λάθη έγιναν και θα γίνουν, διαφωνίες υπήρξαν και θα υπάρξουν, πάντοτε όμως με γνώμονα το πώς θα μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ. Κι αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ θα μεγαλώσει και θα φτάσει εκεί που ονειρευόμαστε, εκεί που αξίζει, μόνο αν καθαρίσει η σαπίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η συστράτευση που απαιτείται είναι πλήρης και ολοκληρωτική, σε όλα τα μετερίζια και τις θέσεις της ασπρόμαυρης οικογένειας. Ο καιρός της εσωστρέφειας τελειώνει ανεπιστρεπτί. Στον πόλεμο με τη δυσωδία δεν υπάρχουν κυανόκρανοι κι αυτό ας το καταλάβουν καλά όλοι.
Οι προκλήσεις και τα χτυπήματα στα τέσσερα ιερά γράμματα θα είναι όλο και περισσότερα. Καρούντζοι και Κομίνηδες θα κάνουν την εμφάνισή τους ακόμη πιο συχνά, οι πρώτοι για να σαμποτάρουν οποιαδήποτε επενδυτικά σχέδια του ΠΑΟΚ και οι δεύτεροι ευρισκόμενοι σε εντεταλμένη υπηρεσία θα κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους -ή τη σφυρίχτρα τους- για να δημιουργήσουν πρόβλημα στο αγωνιστικό κομμάτι.Τύποι σαν αυτούς που παριστάνουν ότι κυβερνάνε, θα αρνούνται στην ΠΑΕ και συγκεκριμένα στον Ιβάν Σαββίδη να πληρώσει τα χρέη που δημιούργησαν οι “μεγαλομέτοχοι” που οι ίδιοι ανέχτηκαν και μας φόρτωσαν, την ίδια στιγμή που περνάνε μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα τροπολογίες που χαρίζουν εκατομμύρια σε πρόστιμα και προσαυξήσεις σε “ημέτερους” και μη.
Διάφοροι απίθανοι τύποι χτυπάνε και θα χτυπάνε με τρόπο το σύλλογό μας, από τους οπαδούς του, μέχρι τους ποδοσφαιριστές και τη Διοίκηση. Θα απειλήσουν, θα συκοφαντήσουν, μέχρι και σε μποϋκοτάζ μαγαζιών θα καλέσουν, θα λασπολογήσουν, θα στήσουν, θα προκαλέσουν. Δεν υπάρχουν πλέον συμπάθειες και αντιπάθειες. Κάθε επίθεση προς οποιοδήποτε μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας θα αντιμετωπίζεται από όλους μας σαν επίθεση σε κάθε έναν από εμάς.
Τα ίδια ισχύουν και για μεγάλο κομμάτι των ΜΜΕ της ίδιας της πόλης μας, της πόλης του ΠΑΟΚ. Πρέπει να βάλουν καλά στο μυαλό τους αυτοί οι απίθανοι τύποι, κάτι ντεμέκ παραγωγοί, ξυπνιτζήδες, «ψαγμένοι» και επαγγελματίες φυτιλιαστές του λαού του ΠΑΟΚ, που βγάζουν λεφτά κουτσομπολεύοντας την καψούρα μας, πώς όποιος δεν στρατευτεί με όλα τα μέσα στον αγώνα μας, είναι εχθρός του ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ δεν παρακαλεί, ο ΠΑΟΚ δεν επαιτεί. Ο ΠΑΟΚ πλέον ΑΠΑΙΤΕΙ. Απαιτεί τα αυτονόητα: Δικαιοσύνη και Ισονομία. Και δεν θα σταματήσει να απαιτεί, μέχρι να τα επιτύχει. Αυτό ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους όλοι οι πιθανοί αποδέκτες, που θέλουν να κρατάνε τον ΠΑΟΚ έρμαιο των διαθέσεών τους και ας μην ξεχνάνε πως πλησιάζουν και οι εκλογές. Και αν και δεν πρόκειται ποτέ να υπαγορεύσουμε ψήφους, ξέρουμε πολύ καλά να αντιμετωπίζουμε τους εχθρούς του ΠΑΟΚ.
Κάναμε υπομονή πολλά χρόνια. Περιμέναμε δεκαετίες ολόκληρες, παλέψαμε με στημένες και κομματικές διοικήσεις, με επενδυτές φαντάσματα, με εχθρούς εντός και εκτός του συλλόγου. Περιμέναμε δεκαετίες, για το ιδανικό. Η στιγμή που ονειρευόμασταν και περιμέναμε ήρθε. Ήρθε η στιγμή που το σύστημα θα ξηλωθεί από τη ρίζα του. Ήρθε η στιγμή που θα κάνουμε ξανά τις Κυριακές μας όπως τις ονειρευόμαστε. Η ενότητα είναι και θα παραμείνει πλέον κάτι το αυτονόητο.
Ξέρουμε πολύ καλά ότι η αλλαγή δεν θα έρθει από τη μία στιγμή στην άλλη. Ξέρουμε πολύ καλά πως χρειάζεται επιμονή, υπομονή και πείσμα. Ξέρουμε πως ο αγώνας θα διαρκέσει και για αυτό χρειάζεται πίστη και αλληλεγγύη και όχι μιζέρια, εσωστρέφεια, συνωμοσιολογία και καταστροφολογία στην πρώτη αναποδιά. Όλοι μαζί, αδερφός για αδερφό, θα νικήσουμε. Και σε αυτόν τον αγώνα, δεν υπάρχει διάκριση, ούτε μεταξύ συνδεσμιτών και μη συνδεσμιτών, ούτε καμία άλλη. Όλοι μαζί, μια γροθιά για τον κοινό σκοπό. Και θα νικήσουμε.
Εάν πιστεύουν όλα αυτά τα πιόνια του συστήματος και τα αφεντικά τους ότι ο λαός του ΠΑΟΚ θα μείνει απαθής μπροστά στη δράση τους, είναι βαθιά νυχτωμένοι.
Η μάχη ξεκίνησε και θα διαρκέσει. Θα διαρκέσει μέχρι την απόλυτη νίκη. Απαιτείται δύναμη, συσπείρωση και συστράτευση από όλους. Να είστε όλοι βέβαιοι πως ο λαός του ΠΑΟΚ δεν ηττάται ποτέ. Και θα το αποδείξει για ακόμη μια φορά.
Υ.Γ. 1: Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πάντα πριν το ξημέρωμα
Υ.Γ.2: Ήμασταν εδώ και μας τρέματε και τότε που ήμασταν «φτωχοί». Κι είμαστε ακόμη εδώ, έτοιμοι να κατακτήσουμε όλα όσα μας κλέψατε μέχρι τώρα, πιο αποφασισμένοι και επικίνδυνοι από ποτέ.
Υ.Γ.3: Χοντρέ σε περιμένουμε πως και πως στην κόλαση της Τούμπας και αυτή τη φορά μην αγχώνεσαι, τον Κυριάκο θα τον πληρώσουμε εμείς.
Υ.Γ.4: Σ’ αυτόν τον πόλεμο, που μόλις ξεκινήσαμε, όποιος κάνει πίσω θα αντιμετωπιστεί σαν εχθρός και για να μην ξεχνιόμαστε για την κλίκα της ΠΑΕ ισχύουν ακριβώς τα ίδια που αναφέραμε σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΩΝ Π.Α.Ο.Κ.”.

«Πάμε να κάνουμε την Καρδίτσα όλη μπλέ»

irafans
Η “Αυτόνομη Θύρα 10″ μέσω του επίσημου σάιτ της (www.iraklis-g10.gr), εξέδωσε ανακοίνωση για τον Κυριακάτικο αγώνα στην Καρδίτσα κόντρα στην τοπική Αναγέννηση, ενόψει της προτελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Football League.
Αναλυτικά αυτή αναφέρει:
“Σημαντικό παιχνίδι στην Καρδίτσα για την ΗΡΑΚΛΑΡΑ. Η ομάδα με νίκη σφραγίζει την είσοδο στα play-off και ο λαός ταξιδεύει μετά από πολύ καιρό χωρίς κάποια γελοία απαγόρευση. Γι αυτό μπαίνουμε ΟΛΟΙ στα πούλμαν, που τόσο μας έλειψαν, και παίρνουμε το διπλό κάνοντας πάρτυ σε άλλο ένα χωριό”.

Αργεντινή: Απτόητη η Κολόν!! (videos)

Και στην ένατη αγωνιστική του Final της Αργεντινής θα παραμείνει στην πρώτη θέση η Κολόν, αφού επιβλήθηκε της Τίγκρε με 1-0.
Παράλληλα πήρε «ανάσα» στην τριετή κατάταξη, καθώς πέρα από τον τίτλο του Final προσπαθεί να αποφύγει τον υποβιβασμό, ενώ στην προκειμένη ο Λούκας Αλάριο πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 3ο λεπτό με πέναλτι. Σε άλλο ματς της 9ης αγωνιστικής του Final της Αργεντινής, η Ολίμπο κέρδισε την Ατλέτικο Ραφαέλα με 2-1 και ξέφυγε από τη ζώνη υποβιβασμού, καθώς ο Ντίλαν Γκίσι άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό και ο Χοσέ Αδόλφο Βαλένσια απάντησε στο γκολ του Φεντερίκο Γκονζάλεζ στο 64ο λεπτό με μακρινό σουτ στο 73ο.
Παρακάτω όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Ολίμπο-Ατλέτικο Ραφαέλα 2-1
Κολόν-Τίγκρε 1-0
Και οι βαθμολογίες:
ΟΜΑΔΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΒΑΘΜΟΙ
Κολόν Σάντα Φε
9
18
Εστουντιάντες Λα Πλάτα
8
15
Σαν Λορένζο
8
14
Ολ Μπόις
9
14
Βελέζ Σάρσφιλντ
8
13
Λανούς
8
13
Νιούελς Ολντ Μπόις
8
12
Γοδόι Κρουζ
8
12
Ατλέτικο Ραφαέλα
9
12
Ολ Μπόις
8
12
Μπόκα Τζούνιορς
8
11
Μπελγκράνο
8
11
Ρίβερ Πλέιτ
8
11
Χιμνάσια Λα Πλάτα
8
9
Τίγκρε
9
9
Ροζάριο Σεντράλ
8
9
Αρχεντίνος Τζούνιορς
8
9
Άρσεναλ Σαραντί
8
7
Κίλμες
8
6
Ρασίνγκ Κλουμπ
8
4
Σημείωση: Ο πρωταθλητής του Final προκρίνεται στο Κόπα Λιμπερταδόρες του 2015 και θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια της Inicial, Σαν Λορένζο, στο τέλος της σεζόν. Ο υπερπρωταθλητής θα πάρει μέρος στο Κόπα Σουνταμερικάνα του 2014.
ΟΜΑΔΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΒΑΘΜΟΙ
Εστουντιάντες Λα Πλάτα
27
42
Ατλέτικο Ραφαέλα
28
41
Μπελγκράνο
27
40
Μπόκα Τζούνιορς
27
40
Ολίμπο
28
37
Γοδόι Κρουζ
27
36
Χιμνάσια Λα Πλάτα
27
35
Ροζάριο Σεντράλ
27
35
Ολ Μπόις
27
34
Τίγκρε
28
34
Αρχεντίνος Τζούνιορς
27
34
Ρίβερ Πλέιτ
27
32
Κίλμες
27
27
Κολόν Σάντα Φε
28
24
Ρασίνγκ Κλουμπ
27
20
Σημείωση: Η συνολική κατάταξη του 2013-14 θα καθορίσει τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στο Κόπα Σουνταμερικάνα του 2014. Οι πρώτες πέντε ομάδες θα πάρουν «εισιτήριο» μαζί με τον υπερπρωταθλητή της σεζόν.
ΟΜΑΔΑ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
Βελέζ Σάρσφιλντ
1.64
Μπόκα Τζούνιορς
1.62
Λανούς
1.61
Νιούελς Ολντ Μπόις
1.60
Άρσεναλ Σαραντί
1.54
Μπελγκράνο
1.50
Ρίβερ Πλέιτ
1.48
Σαν Λορένζο
1.45
Εστουντιάντες Λα Πλάτα
1.36
Ολίμπο
1.32
Χιμνάσια Λα Πλάτα
1.30
Ροζάριο Σεντράλ
1.30
Ατλέτικο Ραφαέλα
1.29
Ρασίνγκ Κλουμπ
1.28
Τίγκρε
1.26
Ολ Μπόις
1.25
Κολόν Σάντα Φε
1.25
Γοδόι Κρουζ
1.19
Κίλμες
1.18
Αρχεντίνος Τζούνιορς
1.17
Σημείωση: Οι τρεις τελευταίες ομάδες της τριετής κατάταξης θα υποβιβαστούν στη δεύτερη κατηγορία.

Πηγή: onsports.gr

Επίθεση… αγάπης σε Ιμπραΐμοβιτς! (video)

Ένας οπαδός αντιπάλου ομάδας έκανε… ντου για να αγκαλιάσει τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Επίθεση… αγάπης σε Ιμπραΐμοβιτς (video)
Η Παρί Σεν Ζερμέν πλήγωσε τη Λοριάν (0-1) αλλά ένας οπαδός της χαμογελά.

Στο φινάλε της αναμέτρησης ο νεαρός φίλος των γηπεδούχων εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και σφιχταγκάλιασε τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος του έδωσε τη φανέλα του.Πηγή: sport-fm.gr

Τριάρα… σωτηρίας!

Θέλει πάσει θυσία να σωθεί και δεν το διαπραγματεύτηκε! Η Φράιμπουργκ, υποδεχόμενη την Βέρντερ Βρέμης, νίκησε (3-1) και έκανε μεγάλο βήμα για την παραμονή της στην Bundesliga.

Τριάρα… σωτηρίας! (video)
Καθοριστικό βήμα για την παραμονή της στην Bundesliga έκανε η Φράιμπουργκ!

Η ομάδα του Κριστιάν Στράιχ υποδέχθηκε την Βέρντερ Βρέμης, την νίκησε σχετικά άνετα (3-1) και αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, κρατώντας την τύχη πλέον στα χέρια της.

Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι ηττήθηκαν μετά από πέντε αγωνιστικές, ωστόσο δεν κινδυνεύουν άμεσα καθώς έχουν ένα αβαντάζ έξι βαθμών από τους… μπελάδες.

Από την αρχή το πράγμα έδειξε… Φράιμπουργκ! Λίγο πριν τη συμπλήρωση ενός τετάρτου ο Σούστερ -με ένα «τούβλο» από τα 35 μέτρα- έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, με τους Κλάους και Μεχμεντί να τελειώνουν ουσιαστικά την υπόθεση νίκη μέσα έξι λεπτά.

Το μόνο που κατάφερε η Βέρντερ Βρέμης, ήταν να μειώσει με τον Πέτερσεν να εκμεταλλεύεται ιδανικά το λάθος της άμυνας και να σημειώνει το γκολ της τιμής.


Αναλυτικά η 26η αγωνιστική:

Παρασκευή 21/3
Φράιμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 3-1
(Σούστερ 15’, Κλάους 53’, Μεμεντί 59’- Πέτερσεν 70’)

Σάββατο 22/3 (16.30)
Σάλκε-Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ
Στουτγκάρδη-Αμβούργο
Ανόβερο-Ντόρτμουντ
Βόλφσμπουργκ-Άουγκσμπουργκ
Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου
Γκλάντμπαχ-Χέρτα Βερολίνου (19:30)

Κυριακή 23/3
Νυρεμβέργη- Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16.30)
Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ (18:30)

Η επόμενη αγωνιστική (27η)

Τρίτη 25/3 (21:00)
Ντόρτμουντ-Σάλκε
Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ
Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ-Μάιντς
Χέρτα Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 26/3 (21:00)
Νυρεμβέργη-Στουτγκάρδη
Χόφενχαϊμ-Ανόβερο
Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν
Αμβούργο-Φράιμπουργκ
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γκλάντμπαχ Πηγή: sport-fm.gr

Συνεχίζει ακάθεκτη η Παρί Σ.Ζ.!

Ένα γκολ του Μότα ήταν αρκετό για την Παρί Σεν Ζερμέν να πάρει τη νίκη 1-0 εκτός έδρας με την Λοριάν και να συνεχίσει ακάθεκτη την πορεία της προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Συνεχίζει ακάθεκτη η Παρί Σ.Ζ.
Ένα γκολ του Μότα ήταν αρκετό για την Παρί Σεν Ζερμέν να πάρει τη νίκη 1-0 εκτός έδρας με την Λοριάν και να συνεχίσει ακάθεκτη την πορεία της προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, η οποία και άνοιξε την αυλαία της 30ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος, σημειώθηκε στο 41ο λεπτό από τον άσο των παριζιάνων.

Η Παρί Σεν Ζερμέν παραμένει στην κορυφή, αλλά πλέον απέχει 11 βαθμούς από την Μονακό, έχοντας βέβαια και ένα παιχνίδι περισσότερο.

Αναλυτικά η 30η αγωνιστική Παρασκευή (21/3)
Λοριάν-Παρί Σεν Ζερμέν (Μότα 41’ )

Σάββατο (22/3, 21:00)
Μαρσέιγ-Ρεν (18:00)
Μπαστιά-Ρεμς
Μπορντό-Νις
Ναντ-Μονπελιέ
Τουλούζ-Εβιάν
Βαλανσιάν-Αζαξιό

Κυριακή (23/3)
Σεντ Ετιέν- Σοσό (15:00)
Γκινγκάμπ-Λιόν (18:00)
Μονακό-Λιλ (22:00)

Επόμενη (31η) αγωνιστική

Σάββατο (29/3, 21:00)
Αζαξιό-Τουλούζ
Εβιάν-Μονακό
Μονπελιέ-Βαλανσιάν
Ναντ-Μπορντό
Νις- Παρί Σ.Ζ.
Ρεμς-Λοριάν
Σοσό-Μαρσέιγ

Κυριακή (30/3)
Ρεν-Μπαστιά (15:00)
Λιλ-Γκινγκάμπ (18:00)
Λιόν – Σεντ Ετιέν (22:00)
Πηγή: sport-fm.gr

«Το παν η αγωνιστικότητα»

Πάνω από όλα είναι η αγωνιστικότητα που δείχνει η Βέροια στα τελευταία της παιχνίδια και αυτή μπορεί να είναι και η αιτία που θα παραμείνει στην κατηγορία, σύμφωνα με τον Δημήτρη Αμαραντίδη.

«Το παν η αγωνιστικότητα»
Αισιόδοξος είναι ο Δημήτρης Αμαραντίδης, πως αν η Βέροια συνεχίσει να παίζει καλά, θα καταφέρει να πετύχει στον στόχο της, ο οποίος είναι η σωτηρία, όπως δήλωσε στην κάμερα της Nova.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του 27χρονου αμυντικού στο Nova:

«Είναι ένας τελικός, όπως όλα τα παιχνίδια που παίξαμε μέχρι στιγμής. Εμείς κρατάμε αυτή την αγωνιστικότητα που έχουμε σε κάθε παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε ότι όλα τα παιδιά παίζουν πολύ καλά και προσπαθούν μέχρι το τέλος να πετύχουν τον στόχο της ομάδας που είναι η σωτηρία», τόνισε ο Έλληνας άσος.

Για τον Λεβαδειακό σχολίασε: «Εμείς κοιτάμε την ομάδα μας. Αν εμείς είμαστε καλοί θα πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, που είναι ή ένας πόντος ή τρεις».

Για το τι πρέπει να έχει η Βέροια για να τα καταφέρει απέναντι στον Λεβαδειακό, ανέφερε: «Πιστεύω ότι η αγωνιστικότητα που δείχνουμε στα τελευταία ματς είναι το παν. Αν παίξουμε έτσι εκείνη τη μέρα πιστεύω ότι θα πάρουμε το ματς».

Γκιγκς: «Θέλω να παίξω περισσότερο για την Γιουνάιτεντ»

Παρά το γεγονός ότι ο Ράιαν Γκιγκς είναι 40 χρονών, θα ήθελε να αγωνίζεται περισσότερο με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Γκιγκς: «Θέλω να παίξω περισσότερο για την Γιουνάιτεντ»
Λιγότερο από ότι θα ήθελε έχει παίξει ο Ράιαν Γκιγκς στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τους τελευταίους μήνες και αυτό θα ήθελε να αλλάξει.

«Ελπίζω να παίξω περισσότερο. Δεν έχω παίξει τόσο όσο θα μου άρεσε τους τελευταίους μήνες, αλλά το ελπίζω», ανέφερε ο 40χρονος άσος και πρόσθεσε:

«Νομίζω ότι η ομάδα κόντρα στον Ολυμπιακό είχε ένα μείγμα από πολλά πράγματα, ρυθμό, εμπειρία, δύναμη. Αυτό είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το αυτό δείξαμε. Δείξαμε ότι είμαστε ικανοί». Πηγή: sport-fm.gr

Ισχυρό πλήγμα με Φαν Πέρσι!!

Σοβαρό πρόβλημα «κληρονόμησε» απ’ τον Ολυμπιακό ο Φαν Πέρσι! Ο Ολλανδος θα μείνει εκτός πάνω από ένα μήνα, χάνει τα δύο παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ και ίσως να μην τον δούμε ξανά φέτος.

Ισχυρό πλήγμα με Φαν Πέρσι!
«Ξινό» βγήκε στον Ρόμπιν Φαν Πέρσι το χατ-τρικ στον Ολυμπιακό και η πρόκριση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Μετά από εξετάσεις που υποβλήθηκε, λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε στο γόνατο απ' το ματς με τους ερυθρόλευκους, κι όπως ενημέρωσαν οι «κόκκινοι διάβολοι», ο Ολλανδός αστέρας θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα 4-6 εβδομάδων.

Εξ’ αρχής είχε γίνει γνωστό πως δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί με αντίπαλο τη Γουέστ Χαμ, αλλά κανείς δεν πίστευε στους πρωταθλητές Αγγλίας το ακριβές μέγεθος της ζημιάς. Εν τέλει, τα νέα ήταν πολύ άσχημα και πλέον η ομάδα καλείται να πορευτεί χωρίς τον... Mr 17 γκολ στην φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Φαν Πέρσι θα απουσιάσει απ' τα δύο παιχνίδια με την Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ (1 και 9 Απριλίου), με τον Ντέιβιντ Μόγιες να ψάχνει εκ νέου για λύσεις, σε μια σεζόν που έχει γενικά... χτυπηθεί αρκετά από τραυματισμούς.

Δεδομένου, δε, πως το τελευταίο παιχνίδι της Γιουνάιτεντ (εφόσον δεν περάσει και στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης) για την φετινή σεζόν είναι στις 11 Μαΐου (με Σαουθάμπτον για το πρωτάθλημα), καταλαβαίνει κανείς πως αν η αποθεραπεία του κρατήσει 1,5 μήνα, είναι εξαιρετικά πιθανό να μην τον δούμε να αγωνίζεται ξανά φέτος... Πηγή: sport-fm.gr

Μόγες: «Μπορώ να δω ξανά στα μάτια τους φιλάθλους μας»

Ανακουφισμένος νιώθει ο Ντέιβιντ Μόγες μετά την πρόκριση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς ένιωθε ντροπή για τα κακά αποτελέσματα της ομάδας.

Μόγες: «Μπορώ να δω ξανά στα μάτια τους φιλάθλους μας»
Στα μάτια μπορεί να κοιτάξει τους φιλάθλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Ολντ Τράφορντ» ο Ντέιβιντ Μόγες, όπως δήλωσε ο ίδιος.

«Σε μερικά παιχνίδια ένιωθα ντροπή γιατί δεν είχαμε παίξει καλά και δεν έχω μια ομάδα που έχει αρκετά καλά αποτελέσματα», ανέφερε ο τεχνικός της αγγλικής ομάδας και προσθεσε:

«Νομίζω ότι το κυριότερο πράγμα την Τετάρτη ήταν ότι μπορούσα να κοιτάξω στα μάτια τους φιλάθλους μας μετά το παιχνίδι. Τους δώσαμε κάτι για να φωνάξουν. Δεν υπήρχε τίποτα ντροπιαστικό στην εμφάνισή μας». Πηγή: sport-fm.gr

Το πήρε μόνος του!

Με τον Καμάτσο να σκοράρει δύο φορές και ουσιαστικά να μετατρέπει το ματς σε προσωπική υπόθεση, η Μάλαγα πήρε σπουδαίο διπλό επί της Θέλτα (2-0) και έκανε αποφασιστικό βήμα παραμονής.

Το πήρε μόνος του (video)
Πριν ένα χρόνο θα έμοιαζε σαν «ψέμα». Αλλά φέτος είναι αλήθεια και η Μάλαγα παλεύει για την παραμονή της. Και με το διπλό μέσα στο Βίγο (2-0) κόντρα στην Θέλτα, οι Ανδαλουσιάνοι ανέβηκαν στους 32 πόντους, ύστερα από 29 αγωνιστικές και πλέον είναι στο +6 απ’ τη ζώνη του υποβιβασμού.

Όλο το ματς… ήταν υπόθεση Καμάτσο! Ο Ισπανός επιθετικός των φιλοξενούμενων «χτύπησε» δις στο 24’ και το 32’ και διαμόρφωσε το τελικό σκορ, χαρίζοντας στην ομάδα του το πολύ σημαντικό τρίποντο. Αξίζει να σημειωθεί πως μετά το 65’ οι μετέπειτα νικητές αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ντούντα, ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να το εκμεταλλευτούν.Αναλυτικά η 29η αγωνιστική

Παρασκευή 21/3
Θέλτα-Μάλαγα 0-2
(24', 32' Καμάτσο)

Σάββατο 22/3
Γρανάδα-Έλτσε (17:00)
Εσπανιόλ-Λεβάντε (19:00)
Βαγιαδολίδ-Ράγιο Βαγεκάνο (21:00)
Μπιλμπάο-Χετάφε (23:00)

Κυριακή 23/3
Οσασούνα-Σεβίλλη (13:00)
Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης (18:00)
Βαλένθια-Βιγιαρεάλ (20:00)
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (22:00)

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014
Αλμερία-Σοσιεδάδ (23:00)

Η επόμενη (30η) αγωνιστική

Τρίτη 25/3
Μάλαγα-Εσπανιόλ (21:00)
Έλτσε-Μπιλμπάο (23:00)

Τετάρτη 26/3
Μπαρτσελόνα-Θέλτα (21:00)
Ράγιο Βαγεκάνο-Οσασούνα (21:00)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Γρανάδα (23:00)
Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης (23:00)

Πέμπτη 27/3
Χετάφε-Βιγιαρεάλ (21:00)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βαγιαδολίδ (21:00)
Αλμερία-Βαλένθια (23:00)
Λεβάντε-Μπέτις (23:00) Πηγή: sport-fm.gr

«Τους ευχαριστώ όλους στη Ρεάλ»

Ευγνώμων σε όλους όσους του εκδηλώνουν την αγάπη τους και τον στηρίζουν στις δύσκολες στιγμές που περνάει μετά την ρήξη χιαστών που υπέστη, είναι ο Χεσέ της Ρεάλ Μαδρίτης. Τι είπε για Ντόρτμουντ.

«Τους ευχαριστώ όλους στη Ρεάλ»
Περνάει δύσκολες στιγμές. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς μια ρήξη χιαστών. Ο Χεσέ, όμως, παίρνει δύναμη και κουράγιο απ’ όλους όσους τον στηρίζουν. Από παίκτες, τεχνικό τιμ και διοίκηση στη Ρεάλ Μαδρίτης, μέχρι και τους απλούς φίλους της «βασίλισσας».

Κι όπως δήλωσε, αυτό είναι κάτι που του δίνει περισσότερη δύναμη για να επιστρέψει δριμύτερος στη δράση του χρόνου και να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά.

«Πραγματικά εκτιμώ όλους όσους με στηρίζουν και μου δίνουν κουράγιο για τη συνέχεια. Με κάνουν πιο δυνατό και πιο αποφασισμένο να γυρίσω δριμύτερος στη δράση και να κάνω αυτό που ξέρω. Να παίξω ποδόσφαιρο. Πρέπει πάντως να το πάω ήρεμα, να μην πιέσω τον εαυτό μου. Αισθάνομαι ήδη καλύτερα, ήταν περίεργο αυτό που μου συνέβη, διότι έκανα για πρώτη φορά στη ζωή μου εγχείριση. Ήδη έχω αρχίσει να σκέφτομαι την επάνοδό μου, τους ευχαριστώ ξανά όλους στη Ρεάλ Μαδρίτης. Υπόσχομαι να γυρίσω πιο δυνατός. Έχω μιλήσει με τον πρόεδρο και του είμαι ευγνώμων για το ενδιαφέρον, όπως φυσικά και στους συμπαίκτες μου. Θα αφήσω πίσω μου αυτό το άσχημο γεγονός και θα σκέφτομαι μόνο θετικά».


Όσον αφορά το προσεχές ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, αλλά και την κλήρωση στο Τσάμπιονς Λιγκ με την Ντόρτμουντ, είπε: «Μίλησα με τους παίκτες και τον προπονητή μου και τους είπα να πάνε και να νικήσουν το κλάσικο. Μου είπαν πως πλέον έχουν ακόμα ένα κίνητρο για να πάρουν τη νίκη, ούτως ώστε να μου την αφιερώσουν. Όσον αφορά το Τσάμπιονς Λιγκ, η Ντόρτμουντ είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με πέρσι, αλλά πιστεύω πως είναι στο χέρι μας». Πηγή: sport-fm.gr

«Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο κόντρα στον Παναθηναϊκό»

Η τωρινή αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού κάνει δυσκολότερο το σημερινό έργο του Απόλλωνα, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Κόρμπο, που τόνισε ότι η ομάδα του μπορεί να κερδίσει κάτι από το ματς.

«Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο κόντρα στον Παναθηναϊκό»
Ο Απόλλων απέχει μόλις έναν πόντο από την επικίνδυνη ζώνη και δεν έχει περιθώρια να… ξεγράψει κάποιο ματς, ακόμη και αν πρόκειται για κάποιο σαν και το αποψινό (22/3, 19:30) με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Πάνω σε αυτή τη λογική ήταν και οι δηλώσεις του μέσου της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», Παναγιώτη Κόρμπου στη Nova. Ο 28χρονος χαφ τόνισε ότι η ομάδα του πρέπει να περιορίσει το κάθετο παιχνίδι του αντιπάλου.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε

Για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό: «Έχουν μείνει πέντε αγωνιστικές και πρέπει να μαζέψουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε. Ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά ανεβασμένος και είναι δύσκολο το έργο μας, αλλά όχι ακατόρθωτο. Θα πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, να το παλέψουμε και να πάρουμε όσα περισσότερα μπορούμε».

Για το τι πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του Απόλλωνα: «Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, δημιουργεί πολλές φάσεις, πρέπει να κλείσουμε τους χώρους και να περιορίσουμε το κάθετο παιχνίδι του».

«Να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας»

Τις ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν θα πρέπει να αξιοποιήσουν οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα Τρίπολης, σύμφωνα με τον Καλίφα Σανκαρέ, αν θέλουν να νικήσουν τον Παναιτωλικό.

«Να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας»
Θετικό αποτέλεσμα ψάχνει ο Αστέρας Τρίπολης στην αναμέτρησή του με τον Παναιτωλικό και ο αμυντικός των Αρκάδων, Καλίφα Σανκαρέ, μιλώντας στην κάμερα της Nova τόνισε πως κλειδί για αυτό θα αποτελέσει το κατά πόσο ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα καταφέρουν να κάνουν γκολ τις ευκαιρίες που θα τους δοθούν.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό:
«Ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι αλλά θα πάμε για τη νίκη. Είναι μια δύσκολη ομάδα με πολύ δυνατή έδρα και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα μας δοθούν».

Για το ποιο είναι το δυνατό σημείο του Παναιτωλικού:
«Τους αρέσει να παίζουν στην αντεπίθεση διότι έχουν γρήγορους παίκτες αλλά εάν παίξουμε καλά και κρατήσουμε τις θέσεις μας τότε δεν θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ελπίζω να μην επαναλάβουμε τα λάθη που κάναμε σε άλλα παιχνίδια».

Για το ποιο θα είναι το κλειδί για να πάρει ο Αστέρας τη νίκη:
«Είναι αρκετά δυνατοί αλλά πιστεύω εμείς θα πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί και συγκεντρωμένοι και να μην τους δώσουμε τους χώρους για να απειλήσουν».

Διπλό επιβίωσης!!

Να διατηρήσει τις λίγες ελπίδες που έχει προκειμένου να παραμείνει στην κατηγορία θέλει ο Άρης, ο οποίος ψάχνει το διπλό μέσα στην έδρα του Πανθρακικού (17.15, Novasports 1).

Διπλό επιβίωσης!
Μόνο στα… μαθηματικά μπορεί να ποντάρει ο Άρης για την υπόθεση της παραμονής του στη Σούπερ Λίγκα. Οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν πως οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν! Για να παραμείνουν ωστόσο ζωντανοί στο παιχνίδι οφείλουν να παίρνουν νίκες ελπίζοντας παράλληλα σε στραβοπατήματα των ομάδων που προπορεύονται.

Οι «κίτρινοι» είναι διατεθειμένοι σε αυτά τα ματς που απομένουν να αγωνιστούν για την ιστορία τους και να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα που υπάρχει. Εύκολα γίνεται αντιληπτό πως ο αγώνας κόντρα στον Πανθρακικό αποκτά χαρακτήρα ζωής ή θανάτου και ο Σούλης Παπαδόπουλος κάνει όλη την εβδομάδα ό,τι περνάει από το χέρι του ώστε να πείσει τους ποδοσφαιριστές του να μην τα παρατήσουν.

Για το παιχνίδι στην Κομοτηνή προβληματισμός υπάρχει για τα πρόσωπα που θα κληθούν να καλύψουν τις θέσεις στην επίθεση. Αν και ο τεχνικός του Άρη δοκίμασε πολλά πράγματα, το πιθανότερο σενάριο θέλει τον Μανιά να ξεκινά στην κορυφή και τους Καμινιώτη, Καραγιάννη ή Κουσίδη να τον πλαισιώνουν. Πηγή: sport-fm.gr

Θα στείλει… μήνυμα ο Μαρινάκης!!

Δυνατό φίνις θέλει από τον Ολυμπιακό ο Βαγγέλης Μαρινάκης και θα μιλήσει σήμερα ή αύριο στην ομάδα, την οποία θα ακολουθήσει στην Κρήτη για το παιχνίδι με τον Εργοτέλη.

Θα στείλει… μήνυμα ο Μαρινάκης
Από κοντά αναμένεται να παρακολουθήσει το κυριακάτικο (23/3, 19:30) παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Εργοτέλη ο Βαγγέλης Μαρινάκης ώστε να περάσει το δικό του μήνυμα στην ομάδα. Ο πρόεδρος της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ είτε θα ταξιδέψει σήμερα με την ομάδα, διαφορετικά θα πάει κατευθείαν στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει η αποστολή και θα μιλήσει σε παίκτες και τεχνικό τιμ.

Ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών θα δει για πρώτη φορά φέτος εκτός έδρας παιχνίδι των Πρωταθλητών Ελλάδας για τη Superleague και θέλει να καταστήσει σαφές ότι θα πρέπει να κλείσει δυνατά η χρονιά, παρότι ήρθε ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ ο τίτλος κατακτήθηκε και μαθηματικά το περασμένο Σάββατο. Άλλωστε, απομένει το Κύπελλο Ελλάδος και απομένουν πλησιάζουν (2, 16/4) τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της διοργάνωσης και θέλει να δει σημάδια αποσύνθεσης της ομάδας.Πηγή: sport-fm.gr

Ή Τόρες ή… ποτέ!!

Ούτε τον εαυτό του, ούτε –πολύ περισσότερο τον Μίτσελ- έχει δικαιώσει ως τώρα ο Μιγκέλ Τόρες, που καλείται έστω και αργά να αποδείξει πως αξίζει να έχει θέση στο ρόστερ του Ολυμπιακού.

Ή Τόρες ή… ποτέ!
Το ποσοστό… επιτυχίας των καλοκαιρινών μεταγραφών του Ολυμπιακού είναι υψηλό καθώς αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν, τελικά ήταν εκείνοι που έκαναν και τη διαφορά φέτος για τους «ερυθρόλευκους».

Στην παραπάνω κατηγορία δεν ανήκει ο Μιγκέλ Τόρες, ο οποίος δεν έχει δικαιώσει ούτε στο ελάχιστο τον Μίτσελ, του οποίου αποτελεί και προσωπική επιλογή.

Παρά το δυνατό βιογραφικό του, δεν έδειξε πολλά πράγματα, όμως –όπως αναφέρει η στήλη «Τρελός του Χωριού» της «SportDay»- στου Ρέντη υπάρχει η διάθεση να στηριχθεί ο ποδοσφαιριστής.

Ο Μίτσελ τον πιστεύει και αναμένεται να του δώσει χρόνο συμμετοχής στα τελευταία παιχνίδια ώστε να δείξει την αξία του και να κερδίσει μια θέση στην ομάδα της επόμενης σεζόν.

Πλέον, η μπάλα είναι στα χέρια του ή μάλλον καλύτερα, στην προκειμένη περίπτωση, στα πόδια του!
Πηγή: sport-fm.gr

Το επόμενο βήμα του Ιβάν!

Προτεραιότητα αποτελεί για τον ΠΑΟΚ η προσπάθεια για αλλαγές στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τον Ιβάν Σαββίδη να… ζυγίζει τις επόμενες κινήσεις του.

Το επόμενο βήμα του Ιβάν
Αποφασισμένος να συνεχίσει την προσπάθεια που καταβάλει προκειμένου να υπάρξουν αλλαγές στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ο Ιβάν Σαββίδης.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα βγήκαν στην… κόντρα μέσω ξεκάθαρων ανακοινώσεων, το περιεχόμενο των οποίων ήταν ξεκάθαρο και ενδεικτικό των προθέσεών τους, αλλά και της στάσης που θα κρατήσουν απέναντι σε Σούπερ Λιγκ και ΕΠΟ.

Πλέον αναμένεται να υπάρξει μια σειρά επαφών με άλλες ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας, με τις οποίες ακόμη κι αν δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων στο 100%, έχει διαπιστωθεί πως μια συνεργασία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και να μετατραπεί σε συμμαχία.

Το ιδεατό για τους Θεσσαλονικείς θα ήταν να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο το οποίο και θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στο συμβούλιο του συνεταιρισμού.

Πλην του «Δικεφάλου του Βορρά», θεωρητικά τουλάχιστον, άλλες 4-5 ΠΑΕ θα μπορούσαν να… προσχωρήσουν σε αυτό, αριθμός που μπορεί να μην αποτελεί την πλειοψηφία στη Σούπερ Λίγκα, όμως δεν είναι διόλου αμελητέος και είναι δυνατόν να αποτελέσει τον προθάλαμο που θα οδηγούσε σε εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πηγή: sport-fm.gr

Τα ανατρέπει όλα ο Παγδατής!!

Νέα σπουδαία ανατροπή σημείωσε στο Open του Μαϊάμι ο Μάρκος Παγδατής και προχώρησε στους «32» του τουρνουά.

Τα ανατρέπει όλα ο Παγδατής!
Συνεχίζει την προσπάθειά του στο «Sony Open» ο Μάρκος Παγδατής, ο οποίος κατάφερε να αποκλείσει τον Γερμανό Φίλιπ Κολσράιμπερ (Νο 24) αν και έχασε το πρώτο σετ (3-6).

Ο Κύπριος τενίστας επικράτησε στα δύο επόμενα (7-6, 7-5) με σχεδόν δραματικό τρόπο κι έφτασε σε ακόμη μία ανατροπή αφού το ίδιο είχε κάνει και στον προηγούμενο γύρο απέναντι στον στον Κολομβιανό Σαντιάγκο Ζιράλδο (Νο.65).

Έτσι, ο Παγδατής ο οποίος συμμετέχει στο τουρνουά μέσω wild card, θα έχει την ευκαιρία να ανέβει στην παγκόσμια κατάταξη (έχει κατρακυλήσει φέτος στο Νο.143) και πλέον θα χρειαστεί να ξεπεράσει τον εαυτό του αν θέλει να προχωρήσει αφού επόμενος αντίπαλός του είναι ο Γάλλος Τσονγκά (Νο.11 στον κόσμο).
Πηγή: sport-fm.gr

«Δεμένος» ο Μανωλάς!

Σε επέκταση της συνεργασίας τους προχώρησαν Ολυμπιακός και Μανωλάς, σύμφωνα με τη «Sportday» ενώ στο νέο συμβόλαιο δεν έχει μπει ρήτρα αποδέσμευσης, όπως υπήρχε στο προηγούμενο.

«Δεμένος» ο Μανωλάς
Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Κώστα Μανωλά υπάρχει εδώ και καιρό από αρκετές ομάδες. Πρόκειται για συλλόγους από Αγγλία, Ιταλία και Γερμανία. Μάλιστα, οι πρώτοι πήγαν και στο «Ολντ Τράφορντ» για να δουν την αναμέτρηση της Τετάρτης με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ρωτούσαν για τον 24χρονο μπακ πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Πάντως, ικανοποιημένοι δεν πρέπει να έμειναν με την απόδοση του Μανωλά, ο οποίος φαίνεται πως είναι ντεφορμέ μετά το πρώτο παιχνίδι με τους «κόκκινους διαβόλους».

Όπως αναφέρει η «SportDay» ο Ολυμπιακός από την πλευρά του φρόντισε να πείσει τον παίκτη να υπογράψει νέο συμβόλαιο σε ανύποπτη στιγμή το οποίο λήγει το 2017, ενώ το προηγούμενο είχε ισχύ μέχρι το 2016. Σημαντική διαφορά είναι ότι πλέον δεν υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης.

Πρόκειται για απόφαση που είχε παρθεί από πλευράς «ερυθρόλευκων» εδώ και καιρό, καθώς ήθελαν να είναι καλυμμένοι, όπως και με τον Μήτρογλου, αλλά πρόσφατα έκλεισε και τυπικά το θέμα.Πηγή: sport-fm.gr

Με τριάδα για το «τρίποντο»

Με αλλαγές στη σύνθεσή του αλλά και τριάδα στην επίθεση ενδέχεται να παρατάξει τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Απόλλωνα (19.30, Novasports 2)ο Γιάννης Αναστασίου.

Με τριάδα για το «τρίποντο»
Να αφήσει οριστικά πίσω του την ήττα από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο και να αποδείξει πως επρόκειτο απλά για μια παρένθεση στις τελευταίες καλές εμφανίσεις θέλει ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Απόλλωνα, τον οποίο και αντιμετωπίζει στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής.

Εκτός από τη νίκη, ζητούμενο για τους «πράσινους» είναι και η… οικονομία, αφού ο Γιάννης Αναστασίου θα προσπαθήσει με –περιορισμένο έστω- ροτέισον να φρεσκάρει την εντεκάδα και να δώσει ανάσες σε ορισμένους ποδοσφαιριστές που έχουν καταπονηθεί από τα συνεχόμενα παιχνίδια.

Βέβαια, το γεγονός πως ο Απόλλωνας παίζει στη Λεωφόρο ένα από τα τελευταία του χαρτιά στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία, υποχρεώνει τον Έλληνα τεχνικό να μην το… παρακάνει με τις αλλαγές, πράγμα που σημαίνει πως ορισμένοι ποδοσφαιριστές θα παραμείνουν στο βασικό σχήμα και γι’ αυτούς η… ανάπαυση θα πάρει αναβολή ορισμένων ημερών.

Λογικά, λοιπόν, θα υπάρξουν τέσσερις αλλαγές σε σχέση με την ομάδα που αντιμετώπισε στην Κρήτη τον ΟΦΗ την Τετάρτη και το πιθανότερο σχήμα (σε 4-1-3-2) θα αποτελείται από τους Καπίνο αντί Κοτσόλη κάτω από τα δοκάρια, τους Μαρινάκη, Τριανταφυλλόπουλο, Κουτρουμπή και Νάνο στην άμυνα (μένει εκτός ο Σίλντενφελντ). Οι Μέντες, Αμπέντ και Πράνιτς θα είναι στα χαφ, ενώ ο Ατζαγκούν θα διατηρήσει ρόλο και θέση πίσω από τους δύο επιθετικούς, με τον Καρέλη να είναι εκείνος που θα πλαισιώσει τον Μπεργκ στην κορυφή.

Στις σκέψεις του Αναστασίου πάντως, «παίζει» σοβαρά το ενδεχόμενο να κατέβει ο Παναθηναϊκός με τριάδα στην επίθεση, οπότε σε αυτήν την περίπτωση ο Κλωναρίδης θα ξεκινήσει βασικός.
Πηγή: sport-fm.gr

«Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με ‘αγκαλιάζουν’»

Στο κέντρο που φιλοξένησε τον χορό του Συνδέσμου Φιλάθλων ΠΑΟΚ Αριδαίας, έδωσε το «παρών» την Παρασκευή το βράδυ ο Πάμπλο Γκαρσία και αποθεώθηκε από τους παρευρισκόμενους.

«Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με ‘αγκαλιάζουν’»
Περίπου 100 φίλοι του «Δικεφάλου» αποθέωσαν τον Ουρουγουανό μέσο.

Εκ μέρους του συνδέσμου, μίλησε ο Νίκος Γεωργιάδης που ευχαρίστησε τον παίκτη για την προσφορά του στην ομάδα, τονίζοντας πως: «Ξέρουμε πως δεν προσποιήθηκε ποτέ, μείωνε το συμβόλαιό του συνεχώς για μείνει στην ομάδα», ενώ τόνισε ότι η ΠΑΕ δεν του συμπεριφέρθηκε όπως όφειλε και πως θα έπρεπε να τον αντιμετωπίσει όπως όλες οι ομάδες κάνουν με τις «σημαίες» τους.

Ο ίδιος τόνισε πως: «Σας ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί όπου κι αν πάω οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με "αγκαλιάζουν". Με αγαπάνε και μου το δείχνουν συνεχώς».

«Υπερήφανος για την ομάδα μου»